Vilnius Bus Drivers Announce Indefinite Strike! [EN/RU/LV]

2021.10.24 10:29 IskoLat Vilnius Bus Drivers Announce Indefinite Strike! [EN/RU/LV]


https://preview.redd.it/gpstf6f2xdv71.jpg?width=1920&format=pjpg&auto=webp&s=b9f901ccf93485e65f92698851576c052bcc7766
The Vilnius Public Transport Workers' Union has announced an indefinite strike, starting on November 8, according to Algirdas Markevičius, chairman of the trade union.
Workers are demanding to halt the worsening conditions of existing labor and social standards in the company, to provide for a pay system in a collective agreement, as stated by the Labor Code, to raise wages by 10%, and to ensure that workers' rights are respected. Vilnius City Hall has repeatedly ignored the workers' demands. Indefinite strike is the next logical step.
“The council met on Monday to make a decision on time and form of the strike. In the end, we have decided to announce an indefinite strike, starting on November 8,” said the head of the labor union. According to him, on Tuesday (October 19), a warning about this decision has been delivered to Vilnius Public Transport Authority. Both sides will have to agree on how to provide a public transport service during the strike within three working days.
"If the parties fail to reach an agreement within three working days, the Labor Disputes Commission will take over the case,” said Markevičius. Last week, 747 of the 769 unionized employees of Vilnius Public Transport Authority voted in favor of the strike. This trade union includes more than 1.2 thousand employees. The labor code clarifies that a strike can be declared if at least one quarter of the labor union members vote in favor. The union calls for wage increases for the company's employees by 10% and for other conditions to be improved, such as guaranteed lunch breaks. In total, Vilnius Public Transport employs about 1.9 thousand people.
Vilnius Mayor Remigijus Šimašius has stated that the planned strike "is a political campaign and that the labor union opposes the plans to change the existing payment system in the company, instead incentivizing new or hard-working employees" (of course, as if a pawn of the ruling capitalist class would say anything different!).
We support our Lithuanian comrades who fight for their rights and dignity! Remember that the pandemic is used by the capitalist class as a convenient excuse to worsen the working conditions, implement fiscal austerity and channel popular dissent into right-wing populism (= fascism).
Sources: #1 #2 #3

Вильнюсский профсоюз работников общественного транспорта объявил бессрочную забастовку с 8 ноября, сообщил председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс.
Рабочие требуют остановить ухудшение существующих трудовых и социальных стандартов в компании, предусмотреть систему оплаты труда в коллективном договоре, как указано в Трудовом кодексе, повысить заработную плату на 10% и обеспечить соблюдение прав работников. Мэрия Вильнюса неоднократно игнорировала требования рабочих. Бессрочная забастовка - следующий логический шаг.
«Совет собрался в понедельник, чтобы принять решение о времени и форме забастовки. В конце концов, мы решили объявить бессрочную забастовку с 8 ноября », — сказал глава профсоюза. По его словам, во вторник (19 октября) предупреждение об этом решении поступило в Управление общественного транспорта Вильнюса. Обе стороны должны договориться о том, как предоставлять услуги общественного транспорта во время забастовки в течение трёх рабочих дней. «Если стороны не придут к соглашению в течение трех рабочих дней, дело возьмет на себя Комиссия по трудовым спорам», — сказал Маркявичюс. На прошлой неделе 747 из 769 профсоюзов Управления общественного транспорта Вильнюса проголосовали за забастовку. D профсоюзе состоит более 1,2 тыс. сотрудников. В Трудовом кодексе уточняется, что забастовка может быть объявлена, если за неё проголосует не менее четверти членов профсоюза. Профсоюз требует повышения заработной платы сотрудников компании на 10% и улучшения других условий (например, гарантированные обеденные перерывы). Всего в Вильнюсском общественном транспорте работает около 1,9 тыс. человек.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что запланированная забастовка «является политической кампанией, и что профсоюз выступает против планов по изменению существующей системы оплаты труда в компании, вместо этого поощряя новых или трудолюбивых сотрудников» (ну да, будто пешка буржуазии скажет что-то другое).
Мы поддерживаем литовских рабочих, которые борются за свои права и достоинство! Пандемия используется буржуазией как удобный предлог, чтобы ухудшить условия труда, ввести жёсткую экономию за наш счёт и направить недоволство в сторону реакционного популизма (= фашизма).
Источники: №1 №2 №3

Viļņas Sabiedriskā transporta darbinieku arodbiedrība izsludinājusi beztermiņa streiku, sākot ar š.g. 8. novembri, brīdina arodbiedrības priekšsēdētājs Aļģirds Markevičius.
Arodbiedrība pieprasa apturēt pašreizējo darba un sociālo standartu pasliktināšanos uzņēmumā, nodrošināt koplīguma darba samaksas sistēmu (saskaņā ar Darba kodeksu), paaugstināt algas par 10% un ievērot strādājošo tiesības. Viļņas Dome vairākkārt ignorējusi strādnieku prasības. Beztermiņa streiks ir nākamais strādnieku solis.
“Arodbiedrības pārstavji tikās pirmdien, lai pieņemtu lēmumu par streika laiku un formu. Galu galā mēs esam nolēmuši izsludināt beztermiņa streiku, sākot ar 8. novembri", teica arodbiedrības priekšsēdētājs. Pēc viņa teiktā, otrdien (19. oktobrī) Viļņas Sabiedriskā transporta direkcija nogādāts brīdinājums par šo lēmumu. Abām pusēm trīs darba dienu laikā jāvienojas par to, kā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus streika laikā.
"Ja pusēm neizdosies panākt vienošanos trīs darba dienu laikā, Darba strīdu komisija pārņems šo lietu", teica Markevičius. Pagājušajā nedēļā par streiku nobalsoja 747 no 769 Viļņas Sabiedriskā transporta direkcijas darbiniekiem. Arodbiedrībā ietilpst vairāk nekā 1,2 tūkstoši darbinieku. Pēc Lietuvas Darba kodeksa streiku var pasludināt, ja vismaz viena ceturtdaļa arodbiedrības locekļu balso par streiku. Arodbiedrība prasa palielināt algas uzņēmumā par 10% un uzlabot darba apstākļus (piemēram, pusdienu pārtraukumus). Kopumā Viļņas sabiedriskajā transporta direkcijā nodarbināti apmēram 1,9 tūkstoši cilvēku.
Viļņas mērs Remigijs Šimašius (Remigijus Šimašius) paziņojis, ka plānotais streiks “ir politiska kampaņa un ka arodbiedrība iebilst pret plāniem mainīt uzņēmumā esošo maksājumu sistēmu, tā vietā stimulējot jaunus vai čaklus darbiniekus” (protams, kapitālistu rokaspuisis neko citu arī neteiks!).
Mēs atbalstām mūsu biedrus Lietuvā, kuri cīnās par savām tiesībām un cieņu! Atcerieties, ka pandēmija kapitālistiem ir ērts iemesls, lai pasliktinātu darba apstākļus, atceltu pabalstus un virzītu tautas neapmierinātību labējā populismā (= fašismā).
Avoti: #1 #2 #3
submitted by IskoLat to BalticSSRs [link] [comments]


2021.10.24 10:29 Jumpy-Refuse3533 Sunday’s are for hayrides🐶🍎♥️

Sunday’s are for hayrides🐶🍎♥️ submitted by Jumpy-Refuse3533 to corgi [link] [comments]


2021.10.24 10:29 KJIbro Une Histoire parmi tant d'autres

Une Histoire parmi tant d'autres submitted by KJIbro to KJIbro [link] [comments]


2021.10.24 10:29 cool145 death stroke fortnite skin

death stroke fortnite skin submitted by cool145 to GetMoreViewsYT [link] [comments]


2021.10.24 10:29 wozurd (BRAND NEW) 1.17.1 Creators SMP ┃HermitCraft-style┃Age Limit┃No Building Restrictions┃Great Community

Minecraft Private Vanilla 1.17.1+51.38.86.36:27150WHITELIST IS OFF FOR THE NEXT DAY, JOIN OUR DISCORD, JOIN THE SERVER & SKIP THE APPLICATION PROCESS! TYPE /DISCORD INGAME!
We are an adult, semi-vanilla 1.17.1 Minecraft server network built to be a laid-back and drama-free place to unwind, get creative, and have a little fun.
We are pretty dedicated to an authentic survival experience and follow along loosely with what hermit-craft achieve in their SMP. our server has as many minimal optimisations to match the vanilla experience of Minecraft, but improved and optimized to run smoothly in a multiplayer environment, with Vanilla tweaks of course!
Strict application policy means we can assure the safety of your vanilla builds/game-play! play exactly how vanilla multiplayer was meant to be!
24/7 dedicated server with minimal lag!
NO MEDIA AS SERVER WAS LAUNCHED JUST MINS AGO - 24TH OCTOBER 2021 2PM UK TIME.
submitted by wozurd to MinecraftServerFinder [link] [comments]


2021.10.24 10:29 InternAccomplished93 Let The Fomo Begin🚀🤑Floki Fomo🐕‍🦺 just launched 🚀and embarking on a marketing journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation in the Crypto, DeFi & NFT Space!

Let The Fomo Begin🚀🤑Floki Fomo🐕‍🦺 just launched 🚀and embarking on a marketing journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation in the Crypto and DeFi world! Join the Floki Fomo Family!
🌐Website: https://www.flokifomo.org/
📱Telegram: https://t.me/FlokiFomoCoin
🐤Twitter: https://twitter.com/FlokiFomoCoin
🌐BSC Scan: https://bscscan.com/token/0x3724A7500c6685cb45E9686C90AEfa342EE7aE2C
🛒 Buy right here on Pancakeswap 🥞
📝Contract: 0x3724A7500c6685cb45E9686C90AEfa342EE7aE2C
Floki Fomo is embarking on a journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Family and let’s take our community to the Moon!
Our Tokenomics will feature the following:
Self-Sustaining Liquidity generation:- All Floki Fomo transactions will contribute 7% to Liquidity ensuring price stability, sustainability, and security to all traders. This contribution ensures that Floki Fomo is sustainable and scales as the community grows. Asset holders can also provide additional liquidity and earn interest as our market cap grows.
Decentralization:- Contract Ownership was renounced at launch, as a result no individual or entity has ownership of the contract, adding security and fairness for our community and making our token decentralized. The Smart-Contract was tested rigorously using the test-net prior to launch to ensure security, efficiency and scalability.
Fomotion NFT Marketplace, Casino and Sweepstakes! :- Our Fomotion NFT Marketplace and its offerings are in development! We are partnering with amazing Digital Artists & Influencers, to have an amazing and stacked line-up of NFT releases at launch. Fomotion NFT Marketplace will also feature a community lottery, Sweepstakes, & exclusive Giveaways.
Fomo Marketing:- 3% of Floki Fomo transactions will be contributed to our community marketing fund, 100% of this fund will be used for the Marketing and Advertising of our token. This will ensure that we have the capital necessary to fund our massive marketing campaign that will catapult Floki Fomo to the very top of the DeFi and NFT sphere!
Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation in the Crypto and DeFi world! Let The Fomo Begin🚀
submitted by InternAccomplished93 to CryptocurrencyICO [link] [comments]


2021.10.24 10:29 seekingteacup Mini gripe: I’m working on a food co-op startup in my town, the rise of MLMs has me extra cautious about every public presentation of what our co-op is and how it will benefit the community. Growing a co-op early on kind of is network marketing in a true sense!

submitted by seekingteacup to cooperatives [link] [comments]


2021.10.24 10:29 I-Ate-your- Rude sign in my Town

Rude sign in my Town submitted by I-Ate-your- to CrappyDesign [link] [comments]


2021.10.24 10:29 essentialcitrus My daughter and our new baby watching tv 🥰

My daughter and our new baby watching tv 🥰 submitted by essentialcitrus to sphynx [link] [comments]


2021.10.24 10:29 -neondaze- What is the point of having hands if I have no thighs to squeeze?

What is the point of having hands if I have no thighs to squeeze? submitted by -neondaze- to ManHands [link] [comments]


2021.10.24 10:29 FilthyOniMain Imagine

Imagine submitted by FilthyOniMain to TectEGG [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Practical-Bet-7366 22 year old ghosted me for a 35 year old woman and her son…

Hi, all I’m (F) 23 years old.. So I had been dating this guy for 4 months and everything was fine we took the time to get to know each other and everything was cool. Until one day he just vanished out of the blue. I tried texting him and calling him but he would never responded back to my messages nor could I get a hold to him. He also blocked me on Facebook and everything else. I was so devastated that I didn’t know what happened. I thought I did something wrong. I even tried contacting him through his best friend but he knew he ghosted me as well. Later I found out he ghosted me to be with a 35 year old woman and her son who appears to be maybe 12 or 13. Funny thing is, I know who the lady is and my family knows her as well. (The area I stay in is pretty small). I feel some type of way about this. He posted up in pictures with her and her family in outfits that I bought him and it’s very embarrassing. I know I should move on because the “relationship” is over. But I just feel some type of way…any advice? Why did he leave me for her?
submitted by Practical-Bet-7366 to dating_advice [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Lukki7ster Would you cut off this browning leaf?

Would you cut off this browning leaf? submitted by Lukki7ster to hoyas [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Fancy_Panda226 Zom 100 came damaged

Zom 100 came damaged submitted by Fancy_Panda226 to MangaCollectors [link] [comments]


2021.10.24 10:28 BotDefense overview for geheuertnw

submitted by BotDefense to BotDefense [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Tricky-Direction5852 I shouldn't have engaged with that person in one of my posts

Wow, today was tiring.
When you are on the verge of a mental breakdown, the last thing you need is more anxiety.
I am just glad there is a block button. When you are anonymous you can just spew words that attack people.
submitted by Tricky-Direction5852 to MentalHealthPH [link] [comments]


2021.10.24 10:28 GamersGen That was unusual AI behavior

https://youtu.be/nFpGuQxoeHA
submitted by GamersGen to stalker [link] [comments]


2021.10.24 10:28 vivalagetajob What movie or series do you want a remake of, and why?

submitted by vivalagetajob to AskReddit [link] [comments]


2021.10.24 10:28 wqtxr [O levels] Worried about results

I cant stop thinking about how my results are gonna be. I messed up my paper 2 emath (skipped like 6 parts of different qns) and English paper 2 was more on the challenging side (i checked suggested answer and most of my answers were way off). Also feeling abit uneasy for humans. My only two strong subjects are combi sci and dnt and im feeling uneasy about the papers because of how challenging the english and math paper were. I say those are my strong subjects but the thing is i dont even score consistent A for both subjects so im really worried about my results.
And another thing i've been wondering is : can moderation or bellcurve or wtv thing help pull up passing grades, like c5 to b4 or something like this?
I didnt apply for EAE and i only got 5 subjects... With the first wave of papers being this difficult, im really worried about my results.
submitted by wqtxr to SGExams [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Ojiejojie Global supply shortages

Global supply shortages
https://preview.redd.it/g1vyjmvzgev71.png?width=480&format=png&auto=webp&s=92ab1d5e489929c432f8fba473b5306ed0347dca
submitted by Ojiejojie to antiwork [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Glum_Gur_5985 As A Twins Fan, I’m Glad To See Rosario Doing Well

As A Twins Fan, I’m Glad To See Rosario Doing Well submitted by Glum_Gur_5985 to baseballcards [link] [comments]


2021.10.24 10:28 5igorsk ...

... submitted by 5igorsk to Pikabu [link] [comments]


2021.10.24 10:28 COOPA11 SteamVR Won't Detect

Hey all,
I've had my quest 2 for a few months now and has worked wonderfully with SteamVR. I recently went back to college and haven't had the time to use it for the last few weeks, and I have just tried to play SteamVR with it and it just won't detect it anymore.
I use a usb-3 to usb-c link cable, the oculus desktop app detects the headset but steamvr won't. I've reinstalled steamvr twice, including the beta update, done the classic turning off and on on everything, updated all of my drivers. I'm just not sure what else I could try. Unknown sources is also on.
Any help would be really appreciated !
submitted by COOPA11 to oculus [link] [comments]


2021.10.24 10:28 imjakedaniels Stellar is currently $0.378... when did you buy your first XLM? Why?

Stellar is currently $0.378... when did you buy your first XLM? Why? submitted by imjakedaniels to Stellar [link] [comments]


2021.10.24 10:28 Material_Mix_5674 I found my pillow 🥰

Sorry guys but your assistance will no longer be required
submitted by Material_Mix_5674 to teenagers [link] [comments]


http://like-rostov.ru